Algemene Voorwaarden

Freena Holding B.V. h.od.n. Judicap

Freena Holding B.V.  h.o.d.n. Judicap (hierna: Judicap) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27304039 en is gevestigd aan Meester A.J. Lansstraat 36 (4152EZ) te Rhenoy.

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Judicap op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Judicap en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken/e-books (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door Judicap uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Judicap: Freena Holding B.V. gevestigd te Rhenoy, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27304039. Internetsite: de plaats op het internet waar Judicap de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen te weten www.judicap.com. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Judicap via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van Freena Holding B.V. is NL818316135B01.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Judicap of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Judicap niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Judicap en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.
3.2. Alle door Judicap gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
3.3. Judicap behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Judicap zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Judicap binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Judicap.
4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Judicap geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
4.4 Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan Judicap. Het volledige bedrag zal door Judicap worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. Judicap zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde of gepersonaliseerde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.
4.5 Indien de in opdracht van Afnemer door Judicap te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
5.2. Judicap geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van Judicap, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.
5.3. Judicap is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Judicap, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door Judicap in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na het plaatsen van de order op een door Judicap aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij contante/pin betaling heeft plaatsgevonden.
6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Judicap is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Judicap te verrekenen met een vordering van Afnemer op Judicap, uit welke hoofde dan ook.
6.4. Judicap heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Judicap gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Judicap tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan Judicap retour te zenden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Judicap, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren. Retourneren is niet mogelijk bij e-books.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van Judicap wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
8.3. Aansprakelijkheid van Judicap voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

Judicap heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Judicap ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Judicap behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Judicap uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Judicap/Arthur Eyffinger) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Judicap/ Arthur Eyffinger enig Judicap aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Judicap wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Judicap noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Judicap of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Judicap met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Judicap met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze versie is vastgesteld op 8 juni 2022.